O projekcie

System SOPAB przeznaczony jest dla urzędników do obsługi obywateli, ale będzie też oferował daleko idące ułatwienia dla inwestora. Pełne wdrożenie ma zrealizować ideę jednego okienka i wyeliminować powszechny obecnie obowiązek indywidualnego komunikowania się przez inwestora z różnymi urzędami. System zapewni, że taka komunikacja będzie następowała bezpośrednio między urzędami bez konieczności angażowania Inwestora.
System SOPAB będzie pierwszym tego typu narzędziem udostępnianym bezpłatnie organom w jednostkach samorządu terytorialnego. Aktualnie jedynie niewielka część organów korzysta z komercyjnych systemów dziedzinowych, co pozwoli jednak na wykorzystanie nawet skromnych doświadczeń do budowy systemu powszechnego.
+

gromadzenie dokumentacji spraw w formie elektronicznej

+

dostarczenie narzędzia do pracy z cyfrowym projektem budowlanym

+

automatyzacja i ponowne wykorzystanie danych

+

prowadzenie rejestrów w formie elektronicznej z poziomu jednego interfejsu

+

automatyzacja w procesie raportowania na potrzeby organów centralnych (GUNB, GUS)

+

transparentność i wsparcie funkcji kontrolnych przez organy wyższego szczebla

+

zapewnienie bezpośredniego kanału komunikacji pomiędzy organami i obywatelami

+

jednolite procedury i sposoby prowadzenia spraw w całym kraju

 • zapewni jeden interfejs do obsługi wszystkich systemów w budownictwie – jednolite zasady prowadzenia postępowań w administracji w całym kraju,
 • wdrożona zostanie platforma komunikacji i wymiany danych pomiędzy organami w całym kraju, a tym samym zniesiona konieczność przekazywania sobie dokumentów papierowych przez organy,
 • umożliwiona będzie częściowa automatyzacja postępowań administracyjnych, zmniejszona liczba błędów, zmniejszona liczba przesyłek listowych, a tym samym przyspieszone zostanie wydawanie decyzji administracyjnych w budownictwie,
 • uzyskane zostaną rzeczywiste i dokładne dane na cele raportów GUNB i GUS, w oparciu o prowadzone w systemie postepowania, a nie ręcznie wypełniane raporty – będzie to też znaczna oszczędność czasu dla organów.

Wdrażanie SOPAB

 • +

  Wersja podstawowa (MVP)

  W I etapie, w 2023 r., powstanie wersja pozwalająca na:

  • obsługę przez System SOPAB kluczowych procesów w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
  • integrację z EZD PUW/RP,
  • integrację z aplikacją e-Budownictwo,
  • integrację z systemem Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń,
  • uwzględnienie realizacji funkcji raportowania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz podstawowych raportów generowanych w organach AAB i NB.
 • +

  Rozwój wersji podstawowej

  W kolejnych etapach rozwijane będą bardziej zaawansowane funkcjonalności:

  • pełna integracja z pozostałymi systemami,
  • pełna integracja z usługami GUiGK wraz z budową Platformy Informacji Przestrzennej,
  • budowa Portalu e-Budownictwo – interaktywny Portal wszystkich usług w budownictwie dla obywateli jak i systemów dla organów AAB i NB oraz instytucji publicznych tzw. brama dostępowa (jedno okienko) do wszystkich usług w budownictwie,
  • budowa od podstaw rejestrów w ramach Systemu SOPAB które dotychczas funkcjonowały jako niezależne narzędzia (m.in. RKO, RKB, RWDZ) wraz z pełną migracją zgromadzonych w nich danych,
  • budowa modułu analityczno – raportowego w wersji MVP,
  • uruchomienie dodatkowych funkcjonalności, które zostały zidentyfikowane podczas funkcjonowania SOPAB w wersji MVP,
  • doposażenie organów w sprzęt informatyczny.

Wdrażanie SOPAB

Cyfryzacja procesu budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego rozpoczął działania zmierzające do cyfryzacji procesu budowlanego w 2020 roku.

W pierwszej kolejności udostępniono inwestorom narzędzia do generowania elektronicznych wniosków w ramach serwisu e-Budownictwo. Jednocześnie wprowadzono do porządku prawnego możliwości składania projektów budowlanych w wersji cyfrowej. W momencie wprowadzania cyfrowego projektu w lipcu 2021 roku, Polska była jednym z pierwszych krajów UE posiadających takie rozwiązanie. Jednak w praktyce jedynie od 2 do 5% postępowań realizowanych jest z wykorzystaniem ścieżki elektronicznej.

Uruchomienie platformy e-Budownictwo pozwoliło na podjęcie prac nad budową kolejnych narzędzi cyfrowych, które obejmują niemal cały cykl życia obiektu budowlanego:

 • w 2022 r. ruszył e-CRUB – zaprojektowany od nowa centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane;
 • w 2023 r. do dyspozycji inwestorów i kierowników budów oddano Elektroniczny Dziennik Budowy – narzędzie wymagane podczas prowadzenia prac budowlanych;
 • również w 2023 r. udostępniono Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego – wykorzystywana jest ona w odniesieniu do obiektów oddanych do użytkowania.

Postępowania administracyjne w budownictwie realizowane są obecnie w trybie hybrydowym – papierowym i elektronicznym. Celem jest jednak pełna cyfryzacja, co w praktyce będzie oznaczać likwidację papierowego obiegu dokumentacji.

Założenia mapy drogowej cyfryzacji

 • +

  Faza 1: Cyfryzacja procedur

  Cel:
  Umożliwienie inwestorom składanie wniosków i zgłoszeń przez internet

  Termin prac: 2020-2021

  Wdrażane narzędzia: e-Budownictwo, CPB, CEEB

 • +

  Faza 2: Cyfryzacja rejestrów

  Cel:
  Usprawnienie procesu zarządzania danymi w GUNB i organach

  Termin prac: 2022-2023

  Wdrażane narzędzia: EDB, RWDZ+, e-CRUB, SOPAB, CEEB

 • +

  Faza 3: Cyfryzacja organów

  Cel:
  Standaryzacja i przyśpieszenie procesu obsługi w organach AAB i NB, wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie

  Termin prac: 2023-2025

  Wdrażane narzędzia: SOBAB II

Założenia mapy drogowej cyfryzacji

Cyfrowe narzędzia dla budownictwa

e-budownictwo

 

Oficjalna, rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym. Serwis został uruchomiony w 2020 r. w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

edb

Elektroniczny Dziennik Budowy

Dziennik budowy w wersji elektronicznej został uruchomiony publicznie 27 stycznia 2023 r. W dzienniku zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. System EDB umożliwia ich realizację on-line, przez co jest powszechnie dostępny i zawsze pod ręką.

ckob

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Oficjalna, rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego działająco od 1 stycznia 2023 r. Umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy - Prawo budowlane.

ecrub

Centralny Rejestr osób z Uprawnieniami Budowlanymi

System został uruchomiony publicznie 1 sierpnia 2022 r. Jest to zupełnie nowe oprogramowanie zastępujące dotychczasowy rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). Jest zarządzany przez GUNB na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP.

Korzyści z cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego

17,8 mln

Oszczędności budżetu samorządów wynikające z centralnego zakupu systemu

25 mln

Roczne oszczędności wynikające z redukcji kosztów magazynowania i archiwizacji papierowych projektów budowlanych

2,6 mln

Oszczędności na przesyłkach listowych dla podstawowych procedur budowlanych

1 mln godzin

Dodatkowy czas zaoszczędzony w roku na usprawnieniu pracy organów aab i nb

EU „SYSTEM DO OBSŁUGI POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W BUDOWNICTWIE (SOPAB) – W WERSJI MVP”
realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa:
E-administracja i otwarty rząd, działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”.
Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich.