Portal eBudownictwo
Serwisy GUNB:
Ustawienia dostepności

System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

SOPAB zapewni spójność cyfrowych procesów w budownictwie i połączy dostępne aktualnie cyfrowe narzędzia.

O SOPAB

SOPAB to system dziedzinowy, dedykowany realizacji zadań związanych z procesem budowlanym.

SOPAB ma pomóc urzędnikom w prowadzeniu spraw obywateli. Przeznaczony jest m. in. dla organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. System połączy cyfrowe usługi Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego i umożliwi wygodną pracę z dokumentami elektronicznymi. Jego budowa ma na celu poprawę funkcjonowania administracji i usprawnienie realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo budowlane. SOPAB to także ułatwienia dla inwestora.

Pełne wdrożenie wyeliminuje powszechny dzisiaj obowiązek indywidualnego komunikowania się inwestora z różnymi urzędami. Taka komunikacja docelowo będzie następować między urzędami bez konieczności angażowania inwestora.

Cele SOPAB

Praca z dokumentami w formie elektronicznej

Dostarczenie narzędzia do pracy z cyfrowym projektem budowlanym

Automatyzacja i ponowne wykorzystanie danych

Prowadzenie rejestrów w formie elektronicznej z poziomu jednego interfejsu

Automatyzacja w procesie raportowania na potrzeby organów centralnych (GUNB, GUS)

Transparentność i wsparcie funkcji kontrolnych przez organy wyższego szczebla

Zapewnienie bezpośredniego kanału komunikacji pomiędzy organami i obywatelami

Jednolite procedury i sposoby prowadzenia spraw w całym kraju

Zakładane rezultaty wprowadzenia systemu

 • zapewnienie jednego interfejsu do obsługi wszystkich systemów w budownictwie – jednolite zasady prowadzenia postępowań w administracji w całym kraju,
 • wdrożenie platformy komunikacji i wymiany danych pomiędzy organami w całym kraju, a tym samym zniesienie konieczności przekazywania sobie dokumentów papierowych przez organy,
 • automatyzacja postępowań administracyjnych, zmniejszenie liczba błędów, zmniejszenie liczba przesyłek listowych, a tym samym przyspieszenie decyzji administracyjnych w budownictwie,
 • uzyskanie rzeczywistych i dokładnych danych dla celów raportowych w oparciu o prowadzone w systemie postepowania, a nie ręcznie wypełniane dokumenty – będzie to też znaczna oszczędność czasu dla organów.

Wdrożenie SOPAB

Wersja podstawowa (MVP)

W I etapie, w 2023 r., powstała wersja. Pozwala ona na:
 • obsługę w SOPAB kluczowych procesów w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • integrację z cyfrowymi narzędziami np. z EZD PUW, eBudownictwo Wnioski
 • zapewnienie urzędom sprzętu informatycznego

Rozwój wersji podstawowej

W kolejnych etapach rozwijane będą bardziej zaawansowane funkcjonalności:
 • pełna integracja z pozostałymi systemami,
 • uwzględnienie realizacji funkcji raportowania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz podstawowych raportów generowanych w organach aab i nb,
 • pełna integracja z usługami GUiGK i - prezentacja danych z SOPAB na mapie ,
 • budowa od podstaw rejestrów w ramach Systemu SOPAB które dotychczas funkcjonowały jako niezależne narzędzia (m.in. RKO, RKB, RWDZ) wraz z pełną migracją zgromadzonych w nich danych,
 • budowa modułu analityczno – raportowego w wersji MVP,
 • uruchomienie dodatkowych funkcjonalności, które zostały zidentyfikowane podczas funkcjonowania SOPAB 
w wersji MVP,
 • dalsze doposażenie organów w sprzęt informatyczny

Pytania i odpowiedzi

Obowiązkowość SOPAB
Czy od 1 stycznia 2024 będziemy obowiązkowo prowadzić sprawy w SOPAB czy to będzie tylko wersja testowa i pełne wdrożenie nastąpi w 2029?
Przepisy nie nakładają obowiązku prowadzenia spraw w SOPAB. Nie ma także w przepisach ustalonej daty, od której SOPAB miałby być obligatoryjny. Po Od 1 stycznia 2024 r. jest możliwość dobrowolnego korzystania z podstawowej wersji (MVP) SOPAB
Integracja z portalem e-Budownictwo
Do jakiego systemu będą przesyłane wnioski z serwisu eBudownictwo Wnioski?
Użytkownik SOPAB może Do SOPA. Użytkownik może pobrać do SOPAB dane z wniosku wygenerowanego w eBudownictwo Wnioski (złożonego zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej).
Czy niekompletnie wypełniony przez inwestora formularz będzie obsługiwany w systemie czy odsyłany do Inwestora?
Walidacja wniosków, zgłoszeń oraz zawiadomień odbywa się w systemie eBudownictwo Wnioski. SOPAB nie będzie miał funkcjonalności odesłania takiego wniosku do inwestora. Wczytywanie do SOPAB danych z wniosku wygenerowanego w eBudownictwie Wnioski ma tylko ułatwić urzędnikowi pracę. Weryfikacja kompletności wniosku leży po stronie urzędnika.
Jak teraz wygląda obsługa elektronicznych wniosków w urzędach starostw powiatowych?
SOPAB nie wprowadza zmian w zakresie sposobu składania wniosków. Jeśli złożony do urzędu wniosek zawiera kod wniosku z eBudownictwa Wnioski to użytkownik SOPAB może pobrać dane z takiego wniosku. Ma to jedynie ułatwić mu korzystanie z SOPAB (nie będzie musiał przepisywać danych). Natomiast dla urzędnika wiążący jest wniosek, który został złożony do urzędu.
Kto wprowadzawszystkie dane dotyczące sprawy?
Dane dotyczące sprawy wprowadza pracownik organu. Istnieje możliwość pobrania danych z wniosku wypełnionego na eBudownictwie Wnioski (np. dane inwestora, pełnomocnika, lokalizacja inwestycji, opis inwestycji). Użytkownik SOPAB może edytować pobrane dane (jeśli np. złożony wniosek na papierze, który wygenerowany został na eBudownictwie Wnioski zawiera dodatkowe informacje).
Integracja SOPAB z EZD
Czy wszyscy użytkownicy pobierani są z EZD czy też definiowani w ramach integracji z jakiej są komórki organizacyjnej?
W pilotażu SOPAB dane użytkowników będą pobierane z systemu EZD PUW. Będzie można zawęzić pobieranie użytkowników do odpowiedniej komórki lub komórek organizacyjnych
Co w sytuacji jak w EZD zmienią się dane użytkownika?
W przypadku aktualizacji danych użytkownika w EZD PUW, w najbliższym czasie należy zgłosić ten fakt do GUNB. Docelowo dane te będą aktualizowane w SOPAB.
Czy w ramach systemu przewidziano taką integrację, która pozwoli na prawidłowe prowadzenie akt spraw zgodnie z JRWA obowiązującym w danym UrzędzieJak będą pobierane znaki spraw i co w przypadku reorganizacji?
W SOPAB sprawy zakładane są w systemie EZD PUW. Następnie sprawy są importowane do SOPAB (automatycznie lub na żądanie użytkownika). Importowane są tylko sprawy o symbolach klasyfikacyjnych z JRWA wskazanych przez organ w trakcie integracji systemu EZD PUW i SOPAB.
Czy po dodaniu ręcznym pisma w EZD zostanie ono następnie automatycznie pobrane do SOPAP?
Tak, pisma dodane do sprawy w EZD PUW zostaną zaimportowane do SOPAB
Jak włączyć sprawy, które nie są rejestrowane w EZD, tylko w odrębnym rejestrze wewnętrznym zgodnie z prawem budowlanym? Czy konieczne jest zarejestrowanie wniosku w EZD?
Tak, ale na ten moment system przygotowany jest w zakresie spraw, które rejestrujemy w EZD, np. dotyczących wniosku o pozwolenie na budowę PB-1
Czy pisma tworzone w SOPAB są automatycznie aktualizowane w EZD?
Pisma wytworzone w systemie SOPAB są eksportowane do EZD PUW. W EZD PUW pisma mogą być przekazywane do akceptacji i podpisywane. W EZD PUW również następuje wysyłka pism. W SOPAB można dodać informacje o statusie pisma (m.in. wysłano, podpisano). Pismo może być również utworzone w systemie EZD PUW. W takiej sytuacji, w wyniku synchronizacji, pismo zostanie przekazane do SOPAB, tak by stan pism był identyczny w obu systemach
Co w przypadku gdy urząd korzysta z własnych szablonów pism w EZD? Czy integracja przewiduje dołączanie do SOPAB takich pism?
W przypadku gdy urząd korzysta z własnych szablonów pism w EZD, może on nadal tworzyć pisma w EZD.Zostaną one automatycznie pobrane do SOPAB. Docelowo w SOPAB będzie możliwość dodawania własnych szablonów pism lub wykorzystania podstawowych szablonów dostępnych w SOPAB.
Czy istnieje lista czynności, które trzeba wykonywać w SOPAB, a które w EZD? Czy można niektóre czynności wykonywać w EZD albo w SOPAB zamiennie? Np. przygotowanie pisma, podpisanie go w EZD i czy można to samo wykonać w SOPAB?
W obecnej wersji SOPAB nie ma obsługi akceptacji, podpisywania i wysyłki pism. Czynności te są wykonywane w EZD PUW. Natomiast treść pisma można zamiennie przygotowywać w SOPAB albo EZD. W SOPAB gromadzone będą szczegółowe dane dotyczące lokalizacji inwestycji, obiektów, inwestorów, projektantów, które posłużą w przyszłości do generowania raportów, prowadzenia rejestrów i ewidencji, a także do generowania pism
Czy istnieje możliwość pracy w SOPAB bez systemu EZD (np. w zakresie doręczenia elektronicznego)?
Obecnie SOPAB działa wyłącznie z systemem EZD PUW. Wymagana jest integracja obu systemów
Czy pracownicy kancelarii,kiedy wpłynie wniosek papierowy, wprowadzajągo do systemu SOPAP i tam go dekretują?
Wniosek papierowy jest zarejestrowany w systemie EZD PUW, tam też zostanie założona sprawa, a następnie zadekretowana. Sprawa zostanie zaimportowana do SOPAB, gdzie będzie mógł ją prowadzić wskazanypracownik
Jak będzie wyglądało podpisywanie elektroniczne? Czy podpisany elektronicznie dokument w SOAPAB jest automatycznie pismem podpisanym w EZD?
W SOPAB dokumenty podpisywane będą w EZD PUW. Taki dokument jest następnie importowany do SOPAB Na liście pism w sprawie brak jest daty wpływu pisma. Nie wiadomo, który załącznik był załączony do którego pisma
Co z tradycyjną wysyłką pism?
Obsługa wysyłki korespondencji papierowej oraz elektronicznej odbywa się w danym organie w dotychczasowy sposób. W SOPAB nie ma obsługi wysyłki korespondencji papierowej i elektronicznej, jest ona dostępna w EZD PUW W SOPAB można wprowadzić informację, jaki sposobu komunikacji wybrał sobie inwestor, pełnomocnik lub strona postępowania
Co w przypadku jeśli pismo nie zostało zaakceptowane przez przełożonego i wraca do wprowadzenia w nim zmian. Gdzie należy tego dokonać, w EZD czy w SOPAB? Jaka jest ścieżka wprowadzenia w nim zmian?
W SOPAB nie ,a obsługi procesu akceptacji i podpisywania dokumentów. Proces ten jest przeprowadzany w EZD PUW. Użytkownik po odrzuceniu pisma przez przełożonego będzie może je poprawić w EZD PUW albo w SOPAB. Zmienione dokumenty są synchronizowane automatycznie pomiędzy systemami
Czy wysyłka korespondencji będzie możliwa tylko w EZD?
Pisma mogą być przygotowane w SOPAB. Natomiast w obecnej wersji SOPAB nie ma obsługi procesu akceptacji, podpisywania oraz wysyłki korespondencji. Te funkcje zapewnia EZD PUW
Co z tzw. pismami wpływającymi jedynie do wiadomości organu? Np. przesyłanymi z PINB?
Pisma te są rejestrowane w organie w dotychczasowy sposób. Jeśli zostaną one dołączone w EZD PUW do sprawy, która jest prowadzona w SOPAB to będą one widoczne jako nowe pismo przychodzące w tej sprawie (np. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zostanie dołączona do sprawy pozwolenia na budowę)
System mapowy
Czy w zakładce mapy będzie można dodawać własne warstwy?
W obecnej wersji SOPAB jest jedynie możliwość korzystania z predefiniowanych warstw.
Czy SOPAB jest zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków? Tak aby automatycznie pobierać strony postępowania?
Tak, SOPAB będzie zintegrowany z usługą Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, kiedy usługa ta Usługa obecnie udostępni dane o stronach postępowania.
RWDZ
Czy pracując w SOPAB trzeba prowadzić RWDZ?
Obecna wersja SOPAB nie obejmuje integracji z RWDZ. W docelowej wersji SOPAB, urzędnik prowadzący sprawy w SOPAB nie będzie musiał wprowadzać danych do RWDZ. Odpowiednie dane wprowadzone do SOPAB zostaną przekazane do RWDZ. Nie będzie konieczności wykonywania czynności w obu systemach
W przypadku dokumentacji papierowej: czy dane wniosku/inwestora muszą zostać zarejestrowane odrębnie w RWDZ a później w SOPAB pobieramy te dane z RWDZ czy odwrotnie lub czy musimy wykonać obie te czynności?
Obecna wersja SOPAB nie obejmuje integracji z RWDZ. W docelowej wersji SOPAB, urzędnik prowadzący sprawy w SOPAB nie będzie musiał wprowadzać danych do RWDZ. Odpowiednie dane wprowadzone do SOPAB zostaną przekazane do RWDZ. Nie będzie konieczności wykonywania czynności w obu systemach
Archiwizacja
Czy SOPAB - formalnie - zwolni organy z dokumentowania spraw w ramach urzędów (EZD albo system tradycyjny)? A konkretniej czy wprowadzone zostaną przepisy zwalniające ze stosowania ustawy o narodowym zasobie archiwalnym? W przeciwnym wypadku trzeba będzie wdrożyć te sprawy do EZD - jako elektroniczne albo drukować wszystkie dokumenty z SOPAB?
Korzystanie z SOPAB nie zwalnia z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. SOPAB jest zintegrowane z systemem EZD PUW, zatem archiwizacja odbywa się w tym systemie. SOPAB nic nie zmienia w tym zakresie.
Jak wygląda kwestia archiwizacji w EZD (jeśli wskażemy JRWA jako elektroniczne)?
Korzystanie z SOPAB nie zwalnia z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. SOPAB jest zintegrowane z systemem EZD PUW, zatem archiwizacja odbywa się w tym systemie. SOPAB nic nie zmienia w tym zakresie.
Pozostałe pytania
Czy system SOPAB ma wczytany termin załatwienia sprawy zgodnie z prawem budowlanym (21 dni czy 65)? Czy będzie można "zatrzymać" w systemie ten czas, kiedy np. zostanie wysłane wezwanie czy postanowienie?
Prowadząc sprawę użytkownik wybiera z listy termin, w którym powinien rozstrzygnąć daną sprawę. Użytkownik systemu może również wskazać terminy zawieszenia. Automatyzacja zarządzania terminami postępowania będzie wprowadzana w trakcie rozwijania systemu SOPAB.
Czy SOPAB daje możliwość podglądu do innych spraw, prowadzonych przez innych pracowników?
Obecnie, oprócz roli administratora, dostępna jest w systemie rola pracownika merytorycznego, pozwalająca na edycję spraw przypisanych dla danego pracownika oraz podgląd spraw innych pracowników.
Jaki jest sposób procedowania spraw w przypadku awarii technicznej systemu SOPAB, aby interesanci mogli być obsługiwani w sposób ciągły?
Nie przewiduje się specjalnych rozwiązań na wypadek awarii technicznej systemu SOPAB (podobnie jak w przypadku większości innych systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez organy administracji publicznej). Dane o sprawie są także w systemie EZD PUW, co pozwala na obsługę spraw i interesantów.
Flaga polski z napisem Rzeczpospolita Polska Logo funduszy europejskich Logo GUNB Flaga Uni Europejskiej z napisem Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Flaga polski z napisem Rzeczpospolita Polska Logo funduszy europejskich Flaga Uni Europejskiej z napisem Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logo GUNB
„SYSTEM DO OBSŁUGI POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W BUDOWNICTWIE (SOPAB) – W WERSJI MVP”
realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd, działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich.